Kostantıniyye Haberleri Gazetesi:
Bizans Devrinde Şehrin Taksimatı ve Topoğrafyası

tarafından istanbul araştırmaları enstitüsü